ArtMan Mozgásterápiás Művészeti Közhasznú Egyesület

Készült: 2018.05.09.

AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

Az Artman Mozgásterápiás Művészeti Közhasznú Egyesület, (a továbbiakban Adatkezelő) elkötelezett az ügyfelei, partnerei, önkéntesei és munkavállalói személyes adatainak védelmében. Ezért, a személyes adatokat bizalmasan kezeljük. Megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, és ezeket az intézkedéseket időről időre felülvizsgáljuk.

Ennek a tájékoztatónak az a célja, hogy ismertessük adatkezelési elveinket, bemutassuk azokat az elvárásokat, amelyeket saját magunkkal, mint adatkezelővel szemben megfogalmazunk és betartunk.  

JOGSZABÁLYI MEGFELELÉSEK

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal:

 • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról  

ADATKEZELÉSI ALAPELVEINK

JOGSZERŰSÉG, TISZTESSÉGES ELJÁRÁS ÉS ÁTLÁTHATÓSÁG

Az adatok felvételénél és kezelésénél tisztességesen és törvényesen, továbbá az adatkezelés minden szakaszában az adatkezelés céljának megfelelően járunk el.

CÉLHOZ KÖTÖTTSÉG

Személyes adatot kizárólag meghatározott célból, és a jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezelünk.

ADATTAKARÉKOSSÁG

Csak olyan személyes adatot kezelünk és csak annyi ideig, ami az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas.  

PONTOSSÁG

Az adatkezelés során törekszünk biztosítani az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét.

KORLÁTOZOTT TÁROLHATÓSÁG

A személyes adatot csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük, és utána biztosítjuk, hogy az érintettet ne lehessen azonosítani.

 

INTEGRITÁS ÉS BIZALMAS JELLEGE  

Műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELÜNK?

Személyes adat minden, az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.  

Személyes adatokat kizárólag akkor kezelünk, ha ahhoz az érintett önkéntes hozzájárulását adta (hozzájáruláson alapuló jogalap), hogy az adott célra az adatát felhasználjuk.  Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé (jogi kötelezettségen alapuló).

Az Artman Mozgásterápiás Művészeti Közhasznú Egyesület csak olyan személyes adatot és addig kezel, amely a tevékenységének eredményes és hatékony végzéséhez elengedhetetlen.  A kezelt adatok köre:

SAJÁT ADATBÁZISOKBAN

Adatkezelési cél          //         Személyes adat típusa         //        Jogalap

Kapcsolattartáshoz, tájékoztatáshoz szükséges adatok:     //    név, telefonszám, email cím     //    önkéntes hozzájárulás 

Üzleti kapcsolat fenntartásához, kialakításához szükséges adatok:    // név, telefonszám, email cím, munkahely, beosztás     //   önkéntes hozzájárulás

Közös munka fenntartásához, kialakításához szükséges adatok   // önéletrajz, motivációs levél (névvel, email címmel, telefonszámmal)    //   önkéntes hozzájárulás, szerződéses jogalap

HR adminisztrációs feladatok elvégzéséhez szükséges adatok   //  munkavállalók  szerződései, béradatok stb.    //   szerződéses jogalap

Számviteli feladatok elvégzéséhez,NAV megfeleléshez szükséges adatok   //    számlák, nyilatkozatok, jövedelemigazolások, stb.    //   szerződéses jogalap

FELIRATKOZÁS A TÁJÉKOZTATÓ LEVELEKRE

Rendszertelenül, évente 3-4 alkalommal tájékoztató leveleinkben aktuális projektjeinkről és rendezvényeinkről, önkéntes és támogatási lehetőségekről tájékoztatjuk azokat, akik a címlistánkra feliratkoznak.

Adatkezelési cél     //    Személyes adat típusa     //    Jogalap

Tájékoztató levél küldése:    //   név, email cím, szervezet     //   önkéntes hozzájárulás

A hozzájárulás visszavonására, vagy a megadott preferenciák átállítására a továbbiakban lehetősége van a tájékoztató levél alján található link felhasználásával, vagy az egyesület számára küldött e-maien keresztül.

Tájékoztató leveleinket részint a Gmail szolgáltatásával juttatjuk el Önhöz, részint pedig a Mail Chimp hírlevél küldő rendszere segítségével. Ezen szolgáltatások elkötelezettek a személyes adatok védelmében, és különösen fontosnak tartják az adatvédelmet. Nem adnak át harmadik félnek adatokat, listákat, email címeket. A Gmail szolgáltatás részletes adatvédelmi szabályzatát itt olvashatja. A Mail Chimp adatvédelmi szabályzatát pedig itt érheti el.

EGYÉB ADATKEZELÉS

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk részletes tájékoztatást.

ADATBIZTONSÁG

A személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, a hozzájárulást adó személy esetleges rendelkezéseinek megfelelően kezeljük.

A személyes adatok biztonságának védelméről és az adatkezeléssel kapcsolatos kockázatok minimalizálásáról informatikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk. Ezeket az intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgáljuk, és szükség esetén módosítjuk. Így biztosítjuk, hogy a kezelt adat:

 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága)
 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás)
 • hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége)
 • változatlansága igazolható legyen (adatintegritás).

ADATFELDOLGOZÓ

Az Artman Mozgásterápiás Művészeti Közhasznú Egyesület nem vesz igénybe adatfeldolgozó céget.

ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintettek jogaikat az Artman Mozgásterápiás Művészeti Közhasznú Egyesület  postacímére (1016 Budapest, Mészáros u. 32.) küldött levélen vagy az Egyesület email címére küldött üzeneten (artman.dance@gmail.com) keresztül gyakorolhatja.

TÁJÉKOZTATÁS  

Mindenki jogosult tájékoztatást kérni az általunk kezelt adatairól, különösen azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, beosztásáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Tájékoztatás kérhető az Adatkezelő fent megadott elérhetőségein.

A tájékoztatást a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül adjuk meg. A tájékoztatás megadását kizárólag a törvény által kötelezően előírt esetekben tagadjuk meg.  

HOZZÁFÉRÉS

Az érintettnek joga van személyes adatait bármikor megtekinteni, amennyiben igényét előre jelzi az Adatkezelő megadott elérhetőségeinek egyikén.  

HELYESBÍTÉS

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, kérhető annak helyesbítése az Adatkezelő elérhetőségein. Amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésre áll, a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük.

TILTAKOZÁS

Az érintett kifogásolhatja személyes adatainak kezelését, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését az Artman Mozgásterápiás Művészeti Közhasznú Egyesülethez  benyújtott írásbeli kérelemmel vagy az artman.dance@gmail.com címre küldött emaillel kérheti.

TÖRLÉS

A személyes adatokat törölni kell, amennyiben

 • azok kezelése jogellenes;
 • az érintett személy a személyes adatainak törlését kéri, kivéve a kötelező adatkezelés eseteit;
 • azok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt, kivéve, ha annak adathordozóját levéltári őrizetbe kell adni;
 • a törlést bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Az érintett személy a törlést az Artman Mozgásterápiás Művészeti Közhasznú Egyesülethez benyújtott írásbeli kérelemmel vagy az artman.dance@gmail.com címre küldött emaillel kezdeményezheti. Ekkor az adat indokolatlan késedelem nélkül végleg törlésre kerül.

AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

A szervezet neve: Artman Mozgásterápiás Művészeti Közhasznú Egyesület

Székhely és postacím: 1016 Budapest, Mészáros u. 32.

Telefonszám: +3670 391 4907

Email cím: artman.dance@gmail.com

Adószám: 18120426-1-41

Nyilvántartási szám:  01/02/11636

Honlap: artman.hu

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  

Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834

Telefon: +36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu